Category Archives: Klas Teorie/Hiërargie

Gelyker as jy

Van al die dooie katte wat deur die Franse Rewolusie aan ons nagelaat is, is die konsep van gelykheid een van die onwelriekendste. ʼn Groot aantal dooie mense is ook nagelaat deur daardie glorieryke gebeurtenis, maar kom ons bepaal ons vir eers by hierdie besondere kat. Ons word daagliks gebombardeer met gelykheidspropaganda van allerlei aard, dermate dat ons net kan hoop, in die woorde van Shakespeare, that surfeit the appetite may sicken and so die. Lees voort

Advertisements
Posted in Klas Teorie/Hiërargie, Politieke Korrektheid | Tagged , , , , , , , , ,

Politokrasie: Die Disharmonie en agterdog van Menseregte

Die menseregte-diskoers word dikwels in ʼn jubelende trant en in ʼn atmosfeer van opgewonde vreugde gevoer. Met die invoer van ʼn handves van menseregte in Suid-Afrika in 1994 is die menseregte-regime deur talle met bykans kinderlike uitgelatenheid begroet. Lees voort

Posted in Klas Teorie/Hiërargie, Politieke Filosofie, Regte | Tagged , , , , , , , , , ,

Politokrasie: Die staatlik-paradigmatiese politiek van menseregte

Menseregte veronderstel menslike behoeftes waaraan die staat moet voldoen. Menseregte gaan gevolglik gepaard met verpligtinge wat op die staat rus en funksies wat die staat moet vervul. Dit is juis die staat wat primêr moet sorg dat menseregte verwesenlik word. Hoe meer die menslike behoeftes wat in die regte vervat is, des te meer die staatlike verpligtinge en funksies. Lees voort

Posted in Klas Teorie/Hiërargie, Politieke Filosofie, Regte | Tagged , , , , , ,

Politokrasie: Menseregte – Die Sorgsame Staat

Net soos ons tydvak by uitstek een van demokrasie is, is dit ook die era van menseregte. Menseregte is die idee van ons tyd, die enigste politiek-morele ideaal — naas demokrasie — wat universele aanvaarding geniet. Net soos met demokrasie is daar ook ʼn bykans universele vereenselwiging met menseregte. Menseregte het die lewenslig op dieselfde oomblik aanskou as wat die territoriale staat sy aankoms op die historiese toneel aangekondig het.[3] Sedertdien is daar ʼn onafskeidbare lotsgebondenheid tussen die staat en menseregte. Lees voort

Posted in Klas Teorie/Hiërargie, Politieke Filosofie, Regte | Tagged , , , , , , , , , , , ,

Ekonomiese Ongelykheid: Oostenrykse siening

In die territoriale gebied bekend as Suid Afrika, nes in baie ander streke en lande, word daar toenemend klem gelê op gelykheid. Is daar ongelykheid tussen ryk en arm? Ons kort meer gelykheid! Is daar verskille in inkomste tussen etniese groepe en rasgroepe? Ons kort meer gelykheid! Is daar salaris gapings tussen mans en vroue? Dan kort ons meer gelykheid! Lees voort

Posted in Ekonomie, Klas Teorie/Hiërargie, Politieke Korrektheid | Tagged , , , , , , ,

Sosiale Geregtigheid Reg of Verkeerd?

Sosiale geregtigheid is nog ʼn tema wat as reeks reeds op hierdie blog afgehandel is tog sluit hierdie twee kort video’s baie goed daarby aan. Lees voort

Posted in Klas Teorie/Hiërargie, Regte, Video | Tagged , , , ,

Sosiale Geregtigheid en die Welsynstaat

Geen persoon, afgesien van sy sienings oor sosiale aangeleenthede, welsyn, of sy ideologiese en politieke perspektief, wil ʼn wêreld sien waar ʼn klein groepie rykes in weelde leef en die res wegsink in armoede nie. Dit is slegs oor die oorsake en oplossings wat daar verskil word. Lees voort

Posted in Klas Teorie/Hiërargie, Medies/Welsyn, Regte | Tagged , , , , , , , ,

Drie Sienings van Sosiale Geregtigheid

Op baie universiteitskampusse is daar druk om Sosiale Geregtigheid te bevorder. Daar is drie maniere om “Sosiale Geregtigheid” te definieer. Dr Walter Block verduidelik wat fout is met die benadering. Lees voort

Posted in Klas Teorie/Hiërargie, Medies/Welsyn, Regte | Tagged , , , , , , ,

Die Definiëring van Sosiale Geregtigheid

Dit is een van die grootste swakhede van ons tyd dat ons tekort skiet aan die geloof en die geduld om vrywillige organisasies op te bou vir die verbetering van ons samelewing (die idees wat almal hoog ag) en eerder van die regering verwag om met dwang enigiets wat begeerlik mag voorkom vir groot hoeveelhede politieke kiesers daar te stel. Niks kan uiteindelik ʼn meer vernietigende effek op werklike vrywillige burgerlike samewerking hê as wanneer die staat, in stede daarvan om die minimale raamwerk vir spontane groei te wees, eerder monolities probeer om alles aan almal te voorsien nie. Lees voort

Posted in Klas Teorie/Hiërargie, Medies/Welsyn, Regte | Tagged , , , , , ,

Die Ongeregtigheid van Sosiale Geregtigheid

Elke af en toe kom iets te voorskyn wat die idee van sogenaamde “sosiale geregtigheid” perfek uitbeeld en vir al die uitmuntende referate wat al geskryf is om dit as kaf af te skiet, kom hulle nie naby aan die elegante simplistiese video van ʼn paar voorstanders van die idee nie. Ek verwys na ʼn video wat gemaak is vir die “World day of Sosial Justice” waar studente en onderwysers gevra word om die volgende sin te voltooi: Almal het die reg op _____________ Lees voort

Posted in Klas Teorie/Hiërargie, Medies/Welsyn, Regte | Tagged , , , , , , , , , , ,